โครงการฝึกอบรม ดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

โพสต์วันที่ พุธ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2562

ภาพโครงการฝึกอบรม ดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562    โดยวิทยากรจากศูนย์ฝึกอบรมเทศบาลเมืองพล การฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พนักงานได้รับความรู้จากการฝึกอบรบการดับเพลิง และการซ้อมอพยพหนีไฟ ครั้งนี้


ภาพประกอบ


ผู้เขียนจักรพันธ์ วันภูงา