Dechapanich Fishing Net
 
                 
       
 
 
       
 
 
FULLY MOUNTED NETS (Ready to use)
ตาข่ายติดตั้งสำเร็จรูป (พร้อมใช้งาน)
ผลิตภัณฑ์
รายละเอียด
ขนาดเกลียว
(มม.)
ขนาดตา
( มม.)
ความลึก
ความยาว
ตาข่ายติดตั้งสำเร็จรูป
(พร้อมใช้งาน)
ตามความ
ต้องการ
ของลูกค้า
ตามความ
ต้องการ
ตามความ
ต้องการ
ตามความ
ต้องการ

ตามความ
ต้องการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานทออวนเดชาพานิช
191ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ประเทศไทย