วีธีการสมัครงาน
;
       
   
 
   

 

 
 
 
วิธีการสมัครงาน
 
 
 
หลักฐานในการสมัคร 
    1. รูปถ่าย    2 รูป
    2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
    3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
    4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
    5. เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น สำเนาบัตรรับรองสิทธิ , ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ , ใบผ่านงาน ฯ (ถ้ามี) 1 ใบ
       
วิธีการสมัคร
    1.สมัครด้วยตัวเอง ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ ป้อมยามสอง โรงงาน 2 ที่ ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
       
      2.โปรษณีย์ ส่งมาตามที่อยู่
ส่งเอกสารสมัครงานได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ (บุคคลกลาง) โรงงานทออวนเดชาพานิช เลขที่ 191 ถ. มิตรภาพ ต. สำราญ อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40000
      3.Website : www.dechanet.com
      4.ส่ง Resume และวุฒิการศึกษา มาที่ Email : hr2@dechanet.com
 
เบอร์โทรศัพท์
      โทร. 043-394063 ต่อ 107 หรือ 088-5570417
แฟกซ์ 043-393933

 

 
 

 

DECHAPANICH FISHING NET FACTORY LTD.,PART
191 MITRAPHAP ROAD AMPHUR MUANG
KHONKAEN 40000 T HAILAND